Quản lý marketing online hiệu quả

Quản lý Marketing online bao gồm các nội dung công việc cụ thể như sau

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing online

Đây là bước đầu tiên trong hoạt động quản lý Marketing online. Thông qua hoạch định hoạt động Marketing online, mục tiêu và kế hoạch và quy định, quy chế về hoạt động quản lý Marketing online được thiết lập.

- Hoạch định mục tiêu và kế hoạch hoạt động quản lý Marketing online:

Hoạch định là việc tổ chức hoặc định hướng tổ chức tổng thể các hoạt động quản lý Marketing online cụ thể giới hạn trong phạm vi thực hiện của một doanh nghiệp, trong một thời kỳ nhất định. Hoạt động Marketing online là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động quản trị doanh nghiệp. Bởi lẽ thông qua hoạt động này, doanh nghiệp nâng cao được thương hiệu, vị thế của mình, duy trì được khách hàng cũ, tìm kiếm thêm được khách hàng mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động Marketing online, doanh nghiệp không những phải xác định mục tiêu của hoạt động Marketing online mà còn phải lên kết hoạch, chương trình hoạt động và các giải pháp cụ thể.

Trong đó, kế hoạch, chiến lược Marketing online cần phải trả lời được các nội dung sau:

Xác định khách hàng và mục tiêu phát triển khách hàng của doanh nghiệp: Theo đó, doanh nghiệp phải xác định rõ khách hàng của mình hướng tới là những đối tượng nào, số lượng, quy mô, kết cấu, đặc điểm của từng nhóm khách hàng (theo các tiêu thức phân loại khác nhau) ra sao?

Các biện pháp, công cụ Marketing online cần thực hiện để hướng tới các nhóm khách hàng mục tiêu đã lựa chọn: hoạch định chiến lược quản trị Marketing online cũng cần phải vạch rõ hướng đi, lộ trình đạt được các mục tiêu đã vạch ra, công cụ e marketing được sử dụng.

Hoạch định các điều kiện, nguồn lực để thực hiện được mục tiêu: Nội dung này trả lời cho câu hỏi là làm bằng cách nào, lấy gì để làm? Tức phải chỉ rõ các nguồn lực cần thiết: Vốn, nhân lực, phương tiện vật chất kỹ thuật, công nghệ....

Ban hành các quy định, quy trình liên quan tới hoạt động Marketing online. Doanh nghiệp thường ban hành các quy trình Marketing online, trong đó hướng dẫn các nội dung công việc và phân công nhiệm vụ các phòng ban, bên liên quan trong quá trình thực hiện các bước của Marketing online.

2. Tổ chức thực hiện, triển khai kế hoạch Marketing online.

Thứ nhất, xây dựng bộ máy quản trị Marketing online.
Công tác quản trị Marketing online có nội dung phức tạp nên cần thiết phải có

một đơn vị chuyên trách, đầu mối tập trung về quản trị Marketing online. Do vai trò quan trọng của hoạt động marketing đối với doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp thường

phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho một cán bộ phụ trách công tác này. Doanh nghiệp phải giao nhiệm vụ, quyền hạn cho cán bộ chuyên trách, đồng thời phải tổ chức bộ máy quản lý cụ thể. Bộ máy quản lý này vừa có nhiệm vụ hoàn thiện các kế hoạch, quy định, chính sách vừa có nhiệm tổ chức huy động lực lượng, công cụ kỹ thuật, trang thiết bị nhằm tổ chức các nội dung cụ thể trong hoạt động Marketing online của doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy quản lý phải gắn chặt chẽ quyền hạn và trách nhiệm của từng phòng ban, cá nhân.

Thứ hai, bố trí, phân công nhiệm vụ của các phòng ban và cá nhân: Khi tiến hàn Marketing online không chỉ có sự tham gia của một bộ phận hay một số cá nhân nhất định. Để hoạt động có hiệu quả, bộ phận marketing phải kết hợp chặt chẽ với các phòng ban khác của doanh nghiệp như bộ phận bán hàng, bộ phận công nghệ thông tin,.... Doanh nghiệp cần xây dựng cụ thể cơ chế phối hợp giữa các bộ phận trong các cơ chế trao đổi thông tin, thực hiện các công việc liên quan tới Marketing online.

Thứ ba, triển khai phối hợp các yếu tố để thực hiện các mục tiêu mà hoạch định Marketing online đã đề ra trên cơ sở thực hiện các công cụ marketing online đã chọn.

Doanh nghiệp cần kết hợp các yếu tố về nhân sự, công nghệ, cơ sở vật chất khác và tài chính nhằm triển khai các công cụ marketing online đã lựa chọn để đạt được kế hoạch cuối cùng đã đề ra.

3. Giám sát, kiểm tra công tác marketing online

Bất kì một chính sách kinh doanh nào khi đưa ra đều phải xem xét nó có phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp hay không.

Việc xây dựng, vận hành các kế hoạch, hoạt động marketing online ở mỗi doanh nghiệp thường khác nhau. Do vậy, khi triển khai marketing online phải đánh giá được hoạt động này sử dụng công cụ nào thích hợp nhất với doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có thể đánh giá công tác marketing online của mình so với kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra hoặc so với thực tế kỳ trước để xem xét hiệu quả của marketing online cũng như những hạn chế cần khắc phục.

- Một số tiêu chí có thể đánh giá hoạt động marketing online hàng của doanh nghiệp có thể kể tới như:

Quy mô, số lượng khách hàng: là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh số lượng khách hàng hiện hữu đang tiêu dùng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Cơ cấu khách hàng: là chỉ tiêu tương đối phản ánh thành phần và tỷ trọng của từng nhóm khách hàng trong tổng số khách hàng của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Số lượng khách hàng tăng thêm.
Số lượng khách hàng từ bỏ.
Số khách hàng trung thành.
- Dựa trên đánh giá sự biến động của các chỉ tiêu, công tác giám sát marketing online còn cần phải tìm ra nguyên nhân dẫn đế điều đó: Sản phẩm, dịch vụ, thái độ tiếp xúc, cách quan hệ, các cơ chế khuyến mại, tri ân khách hàng....

Xem thêm bài viết liên quan: 

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close