Mong muốn mua hàng trong marketing là gì

Ngƣời làm Marketing nhận thức về nhu cầu thị trƣờng không thể chỉ dừng ở nhu cầu tự nhiên. Để tạo ra đƣợc sản phẩm hàng hoá thích ứng với nhu cầu của thị trƣờng, khác biệt với hàng hoá mà nó cạnh tranh nhằm tăng cƣờng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của công ty, ngƣời ta phải hiểu một mức độ cao hơn của nhu cầu thị trƣờng đó là mong muốn
Mong muốn là hình thức biểu hiện của nhu cầu và là một nhu cầu tự nhiên có dạng đặc th , đòi hỏi đƣợc đáp lại bằng một hình thức đặc thù, phù hợp với trình độ văn hoá và tính cách cá nh n của con ngƣời.
Mong muốn của con người thường mang dấu ấn, phải chịu ảnh hƣởng sâu sắc bởi phong tục tập quán và thể hiện qua nhân cách, nếp sống văn hoá. Ví dụ, đói là một cảm giác thiếu hụt lƣơng thực, thực phẩm trong dạ dày. Sự đòi hỏi về lƣơng thực và thực phẩm để chống đói là nhu cầu tự nhiên của con người, nhưng mỗi người lại có một yêu cầu riêng. Một ngƣời bị đói thì nhu cầu của họ cần ăn.
Để thoả mãn nhu cầu ăn uống có thể ngƣời ta dùng phở, cơm, bún,... (thể hiện tính cách văn hoá). Ngoài tính cách văn hoá mong muốn của con ngƣời còn mang tính cách cá thể: cùng một bát phở để thoả mãn nhu cầu đói thì có người thích phở tái, có ngƣời thích phở chín, có ngƣời yêu cầu thêm một số gia vị khác.
Nhu cầu tự nhiên (cảm giác đói) đòi hỏi đƣợc đáp lại bằng cùng một loại sản phẩm lƣơng thực, nhƣng có những đặc tính khác nhau phản ánh ƣớc muốn của con ngƣời
Như vậy, chỉ có phát hiện ra mong muốn của từng ngƣời hoặc một tập hợp ngƣời, ngƣời ta mới tạo ra những tính đặc thù của cùng một loại sản phẩm. Nhờ vậy mà tăng khả năng thích ứng và cạnh tranh trên thị trƣờng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chính vì đặc tính này của mong muốn nên trong

Marketing để thoả mãn nhu cầu của con người cần có sản phẩm và dịch vụ đa dạng, thích hợp. Ví dụ: trong một khách sạn cần có nhiều loại phòng, nhiều dịch vụ, nhiều mức giá để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại khách hàng khác nhau.
Dựa vào nhu cầu tự nhiên của con ngƣời, nhà kinh doanh sẽ xác định đƣợc loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đó, nhƣng chỉ có dựa vào mong muốn của ngƣời ta thì nhà kinh doanh mới có thể xác định đƣợc chính xác các thông số và đặc tính, từ đó quyết định sản xuất mặt hàng cụ thể mà họ cần. Nhờ vậy, mới có thể tạo ra sự tiến bộ và khả năng cạnh tranh của nhãn hiệu sản phẩm do công ty sản xuất ra


Tuy nhiên, phát hiện ra nhu cầu tự nhiên thƣờng không khó, mà khám phá ra mong muốn về khía cạnh của nhu cầu thƣờng khó khăn hơn, đòi hỏi phải nghiên cứu tỉ mỉ và kỹ lƣỡng hơn. Và đôi khi mong muốn của con ngƣời tồn tại dƣới dạng tiềm ẩn mà chính họ cũng không nhận thức đƣợc. Nhƣng hễ đƣợc nhà
kinh doanh hoặc một yếu tố môi trƣờng nào đó gợi mở thì nó lại bùng phát nhanh và biến thành sức mua mạnh mẽ. Ví dụ nhƣ sự ra đi và hồi phục của bút máy packer trong cuộc cạnh tranh với bút bi pilot, sau khi khôi phục và gợi mở cho ngƣời tiêu dùng thèm muốn địa vị cao sang gắn liền với việc dùng bút máy packer mới
Nhu cầu tự nhiên và mong muốn của con ngƣời là vô hạn, nhà kinh doanh không chỉ dừng ở việc phát hiện và sản xuất ra sản phẩm để thích ứng với chúng nhƣ là những thứ cho không, mà phải thông qua trao đổi để vừa thoả mãn lợi ích của ngƣời tiêu dùng, vừa thoả mãn mục đích của nhà kinh doanh. Vì vậy, trong khi đáp lại nhu cầu tự nhiên và mong muốn của con ngƣời, nhà kinh doanh phải tính đến một nội dung khác của nhu cầu thị trƣờng - nhu cầu có khả năng thanh toán

 

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close