Marketing truyền thống và Marketing hiện đại

Định nghĩa Marketing truyền thống (Marketing trƣớc năm 1950)
Khi mới ra đời Marketing chỉ đƣợc áp dụng giới hạn trong lĩnh vực thƣơng mại với nhiệm vụ chủ yếu là tiêu thụ những loại hàng hoá và dịch vụ có sẵn nhằm mục đích thu lợi nhuận. Ngƣời ta gọi Marketing giai đoạn này là Marketing truyền thống (hay Marketing cổ điển)
Marketing là toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng chuyển vận một cách tối ưu các loại hàng hoá hoặc dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng nhằm mục đích lợi nhuận
Marketing truyền thống có những đặc trƣng cơ bản sau:
Sản xuất là yếu tố xuất phát và quyết định toàn bộ quá trình tái sản xuất hàng hoá
Mục tiêu nhằm tìm kiếm những thị trƣờng có lợi nhất cho việc tiêu thụ những sản phẩm đã sản xuất.
Hoạt động diễn ra chủ yếu ở kh u lƣu thông, ph n phối
Kết quả cuối c ng là tối đa hoá lợi nhận trên cơ sở khối lƣợng hàng hoá tiêu thụ đƣợc.
Đ y là thời kì quan điểm sản xuất đƣợc ƣu tiên trên hết, do khả năng sản xuất không đủ để thoả mãn nhu cầu ngƣời tiêu d ng (Cầu > Cung). Hầu hết các doanh nghiệp đều làm trƣớc nhu cầu, họ chỉ cần sản xuất càng nhiều càng tốt vì bao nhiêu sản phẩm sản xuất ra đều chắc chắn sẽ đƣợc tiêu thụ hết.


2. Định nghĩa Marketing hiện đại ( từ 1950 đến nay)

Sau chiến tranh thế giới II, nền kinh tế thế giới cũng nhƣ từng quốc gia chuyển sang một thời kì mới – phục hồi và phát triển kinh tế phục vụ quốc kế, nh n sinh. Sự phát triển mạnh mẽ của sức sản xuất và việc ứng dụng các thành
tựu khoa học kỹ thuật hiện đại làm cho nhu cầu xã hội nhanh chóng đƣợc thoả mãn. Sự phát triển xã hội tiêu d ng và xu hƣớng quốc tế hoá nền kinh tế m i d n tộc, m i quốc gia đã đẩy các doanh nghiệp phải thay đổi về cơ bản hành vi kinh doanh của mình. Họ đã nhận thức đƣợc rằng: Nếu chỉ làm ra một sản phẩm tốt vẫn chƣa chắc chắn tiêu thụ đƣợc, điều quan trọng nhất là sản phẩm đó có đáp ứng đƣợc nhu cầu của thị trƣờng và có đƣợc thị trƣờng chấp nhận hay không? Trong bối cảnh đó những hoạt động và quan niệm của Marketing truyền. thống đã trở nên l i thời và không còn hữu hiệu nữa, đòi hỏi phải có những giải pháp mới thay thế, Marketing hiện đại ra đời.
Theo P.Kotler, Marketing là toàn bộ các hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu và lòng ham muốn thông qua các quá trình trao đổi, mua bán sản phẩm, dịch vụ trên thị trường
J.Lambin: Maketing đó là quảng cáo, là kích động, là bán hàng bằng g y sức ép, tức là toàn bộ những phƣơng tiện bán hàng, đôi khi mang tính chất tấn công đƣợc sử dụng để chiếm lĩnh thị trƣờng hiện có. Marketing là toàn bộ những công cụ ph n tích, phƣơng pháp dự đoán và nghiên cứu thị trƣờng sử dụng nhằm phát triển cách tiếp cận những nhu cầu và yêu cầu.

British in Stitute of Marketing: Marketing là chức năng quản l công ty về mặt tổ chức và quản l toàn bộ các hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện ra nhu cầu và biến sức mua của ngƣời tiêu d ng thành nhu cầu thực sự về một mặt
hàng cụ thể đến việc đƣa những hàng hoá đó tới ngƣời tiêu thụ cuối c ng nhằm đảm bảo cho công ty thu đƣợc lợi nhuận nhƣ dự kiến
British in Stitute of Marketing: Marketing là chức năng quản l công ty về mặt tổ chức và quản l toàn bộ các hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện ra nhu cầu và biến sức mua của ngƣời tiêu d ng thành nhu cầu thực sự về một mặt hàng cụ thể đến việc đƣa những hàng hoá đó tới ngƣời tiêu thụ cuối c ng nhằm đảm bảo cho công ty thu đƣợc lợi nhuận nhƣ dự kiến

 

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close