Marketing du lịch là gì

Ngày nay, khách hàng là thƣợng đế. Thỏa mãn khách hàng là một nhiệm vụ ƣu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc rằng họ không thể thỏa mãn tất cả khách hàng mà họ phải lựa chọn kỹ
càng đối tƣợng khách hàng của mình. Để cạnh tranh có hiệu quả tại thị trƣờng mà họ đã lựa chọn, các doanh nghiệp phải tạo ra đƣợc một chiến lƣợc Marketing h n hợp nhằm tạo ra nhiều giá trị đối với thị trƣờng mục tiêu của mình, đảm bảo hơn chiến lƣợc Marketing h n hợp của những đối thủ cạnh tranh.

 

Ngày nay, khách hàng là thƣợng đế. Thỏa mãn khách hàng là một nhiệm vụ ƣu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc rằng họ không thể thỏa mãn tất cả khách hàng mà họ phải lựa chọn kỹ
càng đối tƣợng khách hàng của mình. Để cạnh tranh có hiệu quả tại thị trƣờng mà họ đã lựa chọn, các doanh nghiệp phải tạo ra đƣợc một chiến lƣợc Marketing h n hợp nhằm tạo ra nhiều giá trị đối với thị trƣờng mục tiêu của mình, đảm bảo hơn chiến lƣợc Marketing h n hợp của những đối thủ cạnh tranh.

 

Marketing khác với các chức năng kinh doanh khác là thƣờng xuyên liên hệ với khách hàng. Việc tạo ra giá trị đối với khách hàng và thỏa mãn họ là nhiệm vụ trọng t m đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn. Có
rất nhiều nhân tố đóng góp vào sự thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thuộc các loại hình khác nhau kinh doanh thành công trên thị trƣờng đều có chung một nhân tố, đó là họ hƣớng tới khách hàng một cách chặt chẽ và thực hiện các hoạt động Marketing mạnh mẽ. Tập đoàn ccor đã trở thành một trong chu i khách sạn lớn nhất thế giới bằng việc
đƣa ra chƣơng trình L’espirit ccor, một chƣơng trình có khả năng dự đoán và đáp ứng đƣợc các nhu cầu của khách hàng từ hình thức đến nội dung chi tiết. Tập đoàn Ritz Carton thành công nhờ đƣa ra chƣơng trình “ Những kinh nghiệm không thể nào quên” đối với khách hàng của mình. Những doanh nghiệp du lịch, khách sạn thành công trong kinh doanh đó hiểu rằng nếu họ quan t m chăm sóc
khách hàng của mình thì thị phần và lợi nhuận cũng sẽ tăng lên. Chính vì vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn thì việc tiến hành các hoạt động Marketing có nghĩa vô c ng quan trọng.

“Marketing du lịch là một triết lý quản trị mà nhờ nghiên cứu, dự đoán, tuyển chọn dựa trên nhu cầu của du khách nó có thể đem sản phẩm du lịch ra thị trƣờng sao cho phù hợp mục đích thu nhiều lợi nhuận cho tổ chức du lịch đó
Marketing du lịch là một loạt phƣơng pháp và kỹ thuật đƣợc h trợ bằng một tinh thần đặc biệt và có phƣơng pháp nhằm thỏa mãn các nhu cầu không nói ra hoặc nói ra của khách hàng có thể là mục đích tiêu khiển hoặc những mục đích khác bao gồm công việc gia đình, công tác và học hành


Marketing du lịch là chức năng quản trị, nhằm tổ chức và hướng d n tất cả các hoạt động kinh doanh tham gia vào việc nhận biết nhu cầu của người tiêu dùng và biến sức mua của khách hàng thành cầu về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, chuyển sang sản phẩm hoặc dịch vụ đến người tiêu dùng cuối cùng để đạt được lợi nhuận mục tiêu của doanh nghiệp hoặc tổ chức du lịch đặt ra.

Từ giác độ quản lý du lịch: Marketing du lịch là sự ứng dụng Marketing trong lĩnh vực du lịch. Marketing của điểm đến du lịch là sự hội nhập hoạt động của các nhà cung ứng du lịch nhằm thỏa mãn mong muốn của ngƣời tiêu d ng
du lịch trên m i đoạn thị trƣờng mục tiêu, hƣớng tới sự phát triển bền vững của nơi đến du lịch

 

Từ giác độ kinh doanh du lịch: Marketing là chức năng quản trị doanh nghiệp, nó bao gồm tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều phải hƣớng vào mong muốn của thị trƣờng mục tiêu, đảm bảo rằng doanh nghiệp đƣa ra thị trƣờng loại sản phẩm tốt hơn và sớm hơn sản phẩm c ng loại của đối thủ cạnh tranh để đạt đƣợc mục đích của doanh nghiệp. Marketing là công việc của tất cả mọi ngƣời trong doanh nghiệp, trong đó bộ phận Marketing đóng vai trò then chốt
 

2. Đặc th của Marketing du lịch

Thời gian tiếp xúc với dịch vụ là ngắn hơn: đa số các hàng hoá vật chất đƣợc sử dụng nhiều lần, trong thời gian dài còn dịch vụ khách sạn thì thời gian tiếp x c, sử dụng ngắn ít có cơ hội tạo ấn tƣợng đối với khách hàng, đ y thực sự là một khó khăn, sản phẩm không thể bảo hành
Hấp dẫn mua dựa trên khía cạnh tình cảm nhiều hơn: quá trình thực hiện luôn có sự giao tiếp giữa ngƣời và ngƣời nên nảy sinh tình cảm và ảnh hƣởng tới hành vi tiếp theo. Khi mua dịch vụ, khách hàng mua dịch vụ sao cho phù hợp với hình ảnh của mình, thông qua sản phẩm lữ hành, khách sạn khách hàng muốn ngƣời khác nhìn mình với con mắt nhƣ thế nào?
Chú trọng hơn vào việc quản lý bằng chứng vật chất: Khách hàng không thể đánh giá chất lƣợng dịch vụ trƣớc khi mua do đó phải sử dụng các bằng chứng vật chất để thuyết phục khách hàng. Các bằng chứng vật chất mà các doanh nghiệp khách sạn lữ hành thƣờng sử dụng là cơ sở vật chất, giá cả dịch vụ, yếu tố truyền thông, khách hàng,....
Chú trọng hơn hình ảnh và tầm cỡ (quy mô): hình ảnh và quy mô nói lên đựơc phần nào sản phẩm dịch vụ, khách hàng lựa chọn sản phẩm thông qua sự đánh giá gián tiếp của khách hàng
Chú trọng hơn hình ảnh và tầm cỡ (quy mô): hình ảnh và quy mô nói lên đựơc phần nào sản phẩm dịch vụ, khách hàng lựa chọn sản phẩm thông qua sự đánh giá gián tiếp của khách hàng

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close