Cung và cầu trong marketing

1. Cầu 

Là số lƣợng hàng hoá hay dịch vụ mà ngƣời mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.Hay nói theo cách khác sức cầu hay lƣợng cầu là mong muốn đƣợc kèm theo điều kiện có khả năng thanh toán khi mong muốn đƣợc bảo đảm bằng sức mua, hay khả năng thanh toán thì trở thành sức cầu vvv

Ví dụ: rất nhiều ngƣời mong muốn đƣợc sở hữu một chiếc xe nhãn hiệu BMW, nhƣng chỉ có một số ít ngƣời có khả năng mua nó. Do vậy, đối với các doanh nghiệp cần quan tâm không chỉ có bao nhiêu ngƣời mong muốn có đƣợc sản phẩm của họ, mà còn bao nhiêu ngƣời thực sự sẽ và có thể mua nó.
Luật cầu:
Lƣợng cầu hàng hóa, dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tăng lên khi giá của hàng hóa đó giảm xuống và ngƣợc lại trong điều kiện các yếu tố khác ảnh hƣởng đến cầu là không đổi”. Sỡ dĩ có quy luật này là vì:
Khi giá hàng hóa giảm xuống, ngƣời tiêu dùng có khả năng mua nhiều hàng hóa hơn. Mặt khác khi hạ giá sẽ có khả năng thu h t thêm nhiều ngƣời mua đến mua hàng hóa của doanh nghiệp.

 

Giá càng tăng, ngƣời tiêu dùng có thể sẽ mua với số lƣợng ít hơn trƣớc, bởi họ bị hạn chế về thu nhập. Mặt khác, họ cũng có thể không mua hàng đó nữa mà chuyển sang mua hàng thay thế khác có mức giá thấp hơn mà vẫn thoả mãn đƣợc nhu cầu của họ

6. Cung
Là số lƣợng hàng hoá hoặc dịch vụ mà ngƣời bán có khả năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.
Luật cung:
Luật cung đƣợc phát biểu nhƣ sau: “Cung của hàng hoá, dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tăng khi giá của nó tăng lên và ngƣợc lại (các yếu tố ảnh hƣởng đến cung là không đổi)”. Nói cách khác, cung của các hàng hóa hoặc dịch vụ có mối quan hệ cùng chiều với giá cả của chúng.

 

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close