Chức năng của marketing

Nếu xét về quan hệ chức năng thì hoạt động Marketing vừa chi phối, vừa bị chi phối bởi các chức năng khác diễn ra trong doanh nghiệp. Nhƣng nhìn chung chức năng hoạt động của bộ phận Marketing là luôn chỉ cho doanh nghiệp
biết rõ những nội dung cơ bản sau đ y:
Khách hàng của doanh nghiệp là ai? họ từ đ u tới? họ là nam hay nữ? già hay trẻ? họ lƣu lại bao lâu? vì sao họ đi du lịch?
Không cần loại sản phẩm, dịch vụ nào? loại sản phẩm, dịch vụ đó có những đặc tính gì? vì sao họ cần những đặc tính đó mà không phải những đặc tính khác, những đặc tính hiện thời của sản phẩm dịch vụ còn thích hợp với
khách hàng nữa không? so với sản phẩm, dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp có những ƣu thế và hạn chế gì? có cần phải thay đổi sản phẩm, dịch vụ không? nếu thay đổi thì nhƣ thế nào (thay đổi dịch vụ hay nâng cao chất lƣợng phục vụ của nhân viên trực tiếp, nâng cao chất lƣợng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ)? nếu không thay đổi thì sao? nếu thay đổi thì sẽ gặp những vấn đề gì?
Doanh nghiệp nên quy định mức giá của sản phẩm, dịch vụ là bao nhiêu? tại sao lại quy định mức giá nhƣ vậy mà không phải là mức giá khác?
mức giá trƣớc đ y có hợp lý không? có ứng phó đƣợc với các doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp không? nên tăng hay giảm giá? khi nào tăng? tăng bao nhiêu? giảm bao nhiêu? tăng giá ở đ u? giảm giá ở đ u? tăng giá hay giảm giá đối với đối tƣợng khách nào? bao nhiêu?
Làm thế nào để khách hàng biết, mua và yêu thích sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp? tại sao lại dùng cách thức này mà không dùng cách thức khác để khuyếch trƣơng, quảng cáo? dùng truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí hay phƣơng tiện khác để giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp? ƣu nhƣợc điểm của m i phƣơng tiện là gì?
Doanh nghiệp nên tự tiêu thụ sản phẩm hay dựa vào lực lƣợng khác? nếu dựa vào lực lƣợng khác (các doanh nghiệp lữ hành gửi khách, các mạng lƣới đặt ch ,...) thì cụ thể là ai? cần dựa vào bao nhiêu đối tác, ở trong hay ngoài nƣớc? doanh nghiệp tự tiêu thụ bao nhiêu phần trăm sản phẩm, bao nhiêu phần trăm sản phẩm dựa vào các lực lƣợng khác?
Sản phẩm của doanh nghiệp có cần dịch vụ sau khi bán không? loại dịch vụ nào doanh nghiệp có khả năng cung cấp nhất? vì sao? vì sao doanh nghiệp lựa chọn loại dịch vụ này mà không phải loại dịch vụ khác?

 

Đƣơng nhiên để thực hiện các chức năng và hoạt động Marketing của doanh nghiệp đòi hỏi khả năng tài chính, trình độ sản xuất, năng lực chuyên môn, dây chuyền công nghệ, khả năng cung ứng nguyên vật liệu...
Đó là những vấn đề mà không một hoạt động chức năng nào khác của công ty ngoài Marketing phải có trách nhiệm trả lời. Điều đó phản ánh tính độc lập của chức năng Marketing so với các chức năng quản lý khác của công ty và chỉ có chức năng Marketing mới giải quyết khách quan và thoả đáng những vấn đề nêu ra ở trên

 

Mặc dù mục tiêu cơ bản của mọi công ty là lợi nhuận. Nhiệm vụ cơ bản của hệ thống Marketing là đảm bảo sản xuất và cung cấp những mặt hàng hấp dẫn có sức cạnh tranh cao cho các thị trƣờng mục tiêu. Nhƣng sự thành công của chiến lƣợc và sách lƣợc Marketing còn phụ thuộc vào sự vận hành của các chức năng khác trong công ty. Ngƣợc lại, các hoạt động chức năng khác nếu không vì những mục tiêu của hoạt động Marketing, thông qua các chiến lƣợc cụ thể, để nhằm vào những khách hàng - thị trƣờng cụ thể thì những hoạt động đó sẽ trở nên mò mẫm và mất phƣơng hƣớng
 

Đó là mối quan hệ hai mặt vừa thể hiện tính thống nhất, vừa thể hiện tính độc lập giữa chức năng Marketing với các chức năng khác của một công ty hƣớng theo thị trƣờng. Giữa chúng có mối liên hệ với nhau, nhƣng hoàn toàn không thể thay thế cho nhau. Điều mà lâu nay nhiều nhà quản trị doanh nghiệp thƣờng lầm lẫn là họ tƣởng rằng chỉ cần giao một vài hoạt động nhƣ: tạo ra sản phẩm có chất lƣợng cao hơn hoặc giao việc chế tạo ra bao bì đẹp hơn cho phòng kế hoạch hay phòng kỹ thuật thực hiện, phòng tiêu thụ áp dụng những biện pháp bán hàng mới, giao cho phòng kinh doanh qui định giá bán và quảng cáo sản phẩm là đã bao hàm đầy đủ nội dung của hoạt động Marketing và là yếu tố đảm bảo cho công ty biết hƣớng theo thị trƣờng. Tất nhiên, so với thời kỳ trƣớc đổi mới, sự thay đổi nhƣ vậy đã là bƣớc tiến đáng kể trong nội dung quản trị doanh nghiệp, nhƣng nó chƣa thể hiện một cách hoàn chỉnh nội dung quản lý của doanh nghiệp biết hƣớng theo thị trƣờng
 

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close