Chiến lược marketing

Chiến lược là một hệ thống chính sách và biện pháp lớn nhằm triển khai và phối hợp các mũi nhọn Marketing để đạt đƣợc mục tiêu của doanh nghiệp một cách có hiệu quả nhất. Chiến lƣợc đƣợc hiểu là thái độ của doanh nghiệp đối với thị trƣờng.
Chiến lƣợc không chỉ đơn giản gi p ch ng ta đạt đƣợc mục tiêu mà còn gi p ch ng ta có đƣợc vị thế trên thị trƣờng
Đối với quan điểm Marketing thì sử dụng khái niệm: Chiến lược Marketing là sự lựa chọn một phƣơng án hành động từ nhiều phƣơng án khác có liên quan tới các nhóm khách hàng cụ thể, các phƣơng pháp truyền thống, các kênh phân phối và cơ cấu đánh giá (các thị trƣờng mục tiêu).
Thị trường mục tiêu là đoạn thị trƣờng đƣợc doanh nghiệp chọn để tập trung n lực Marketing
Mục tiêu là trạng thái ta mong muốn đạt đƣợc tại thị trƣờng mục tiêu trong khoảng thời gian nhất định
Mục tiêu Marketing phải gắn với các thị trƣờng trong khoảng thời gian trên 1 năm.
Kế hoạch Marketing đƣợc thực hiện bằng văn bản d ng để hƣớng dẫn hoạt động Marketing của doanh nghiệp trong thị trƣờng với thời gian xác định là 1 năm
Kế hoạch khác chiến lược:
+ Chiến lƣợc rất chung, tổng quát, là cách hành động chung nhất dựa trên kế hoạch phán đoán.
Kế hoạch: bao hàm các nội dung của chiến lƣợc đƣợc cụ thể hoá trong thời gian ngắn gắn với yếu tố cạnh tranh
Vị thế: là vị trí của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Vị thế là quá trình xây dựng 1 sản phẩm Marketing nhằm chiếm đƣợc 1 vị trí cụ thể trong tâm trí khách hàng mục tiêuPhân đoạn thị trường là chia toàn bộ thị trƣờng của một dịch vụ nào đó thành các nhóm có đặc trƣng chung.
Phân đoạn thị trường là chia toàn bộ thị trƣờng của một dịch vụ nào đó thành các nhóm có đặc trƣng chung.
Đoạn thị trường là 1 nhóm hợp thành có thể xác định đƣợc trong 1 thị trƣờng chung, mà sản phẩm nhất định của chúng ta sẽ có sức hấp dẫn đối với họ, thông qua một đặc tính chung nào đó của các thành viên trong nhóm

 

Bài viết liên quan

Back to top button
Close
Close